รางวัลแนวปฏิบัติทีดี 2561
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 1 ส.ค. 2562

รางวัลแนวปฏิบัติทีดี 2561

     

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 13  ได้แก่

  1. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก โดย ดร.แสงทอง
   บุญยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศเมศวร์ ตันวีนุกุล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการเวียนเอกสารโดยใช้โพรโตคอลบล็อกเชน โดย
   ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน การบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาต้นแบบการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งด้านปลูกพืชอาหารปลอดภัยด้วยนวัตกรรม : ทับน้ำโมเดล โดย ดร.แสงทอง บุญยิ่ง ดร.สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ดร.อเนก พุทธิเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก โดย
   ดร.สุนทรา เฟื่องฟุ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ต่ายขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ผลงาน การนำเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแปลงปลูกผักโรงเรียนหนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดย นายอาคม หะยีอูมา นายแดงเดช แนนเกี้ยง นางจารุณี สนองคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. ผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช รู้ปิติวิริยะ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติด้านการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาบัณฑิต
  7. ผลงาน นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เทศกาลภาพยนต์สั้นสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 โดย ดร.สรชัย  ชวรางกูร  นางชัชฏา ชวรางกูร  นางสาววราภรณ์  มั่นทุ่ง นายณพงค์ วรรณพิรุณ นายอธิษฐ์ คู่เจริญถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ภาพ : สมัย/จุรีพร  ข้อมูล : สิทธิชัย  เรียบเรียง : สิทธิชัย  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก81 ครั้ง