ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 8 ต.ค. 2562

 

 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง กรรมการ อาจารย์ธานี สมวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : อภิสิทธิ์/จุรีพร  ข้อมูล : จุรีพร  เรียบเรียง : จุรีพร  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก82 ครั้ง