งานบริการวิชาการ รับประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความต้องการให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 30 ต.ค. 2562
 • รับประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความต้องการให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความต้องการให้บริการ ของงานบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การปกครองบริหารส่วนตำบล) เพื่อให้ได้สารสนเทศในการตัดสินใจวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ สนองความต้องการของประชาชนต่อไปได้ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความต้องการให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการสำรวจความรู้สึกดีของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการของหน่วยงานภายในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านช่องทางในการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ของงานในแต่ละด้าน อาทิ

1) งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งก่อสร้าง
2) งานด้านการศึกษา
3) งานด้านรายได้หรือภาษี
4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
5) งานด้านสาธารณสุข
6) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7) งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
8) งานด้านกีฬาและนันทนาการ
9) งานด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
10) งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
11) งานด้านบริหารการเงินและการคลัง
12) งานด้านการจัดเก็บขยะและรักษาความสะอาด

        ความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถวัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ขั้นตอนการดำเนินงานบริการวิชาการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก!!

        การติดต่อ :

 • งานบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • เลขที่ 60 ม.3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • Email: ad.arit@rmutsb.ac.th
 • Line: @429epout หรือสแกน QR Code ข้างท้ายนี้

        ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการประเมินผล เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) สำหรับการประเมินผล 4 ด้าน กรณีที่ต้องการประเมินผลเกินกว่า 4 ด้าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แจกและเก็บแบบสอบถาม

 

ผู้ประสานงาน :

 • นายสิทธิชัย บุญสนิท นักวิชาการศึกษา            โทรศัพท์ 08 3032 6832
 • นายนฤทธิ์  แสงเปี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์     โทรศัพท์ 08 0109 9101

เอกสารดาวน์โหลด :

 • หนังสือขอสำรวจความต้องการรับบริการและเสนอราคา PDF
 • แบบตอบรับการประเมิน WordPDF
 • หนังสือราชการตอบรับการประเมิน WordPDF 
 • หนังสือมอบอำนาจผู้อำนวยการ PDF 
 • บันทึกข้อตกลงการจ้าง (กรณ๊ อปท เก็บแบบสอบถาม) Word
 • บันทึกข้อตกลงการจ้าง (กรณี มหาวิทยาลัย เก็บแบบสอบถาม) Word
 • ขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา Word
 • ผู้รับมอบอำนาจ ที่อยู่ และเลขที่ผู้เสียภาษี PDF
 • ใบเสนอราคา Word
 • แบบแสดงรายการลงทะเบียนในระบบ e-GP PDF

        ผลงานที่ผ่านมา

­

 • ปี พ.ศ. 2560  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้บริการ 81 อปท.
 • ปี พ.ศ. 2561  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (อปท.) ใช้บริการ 85 อปท.


123 ครั้ง