ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เป็นช่องทางการสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google search โดยผลการสืบค้น (ในการ search เพียงครั้งเดียว)จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest Dissertation และฐานอื่นๆ รวม 14 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NatLibrary) ผ่านช่องทางเดียวคือ Single Search หรือ EDS ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

Link :: http://aritapp.rmutsb.ac.th/searchlib/ 


ABI/INFORM Collection

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

Link :: http://search.proquest.com/abicomplete 


ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

Link :: http://dl.acm.org/ 


IEEE/IET Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

Link :: http://ieeexplore.ieee.org/ 


ProQuest Dissertation & Theses Global

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

Link :: http://search.proquest.com/pqdtglobal 


SpringerLink – Journal

SpringerLink เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสารที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Springer-Verlag โดยมีวารสารทางด้านสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและพืชศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชีวศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สามารถสืบค้นและเรียกดูบทความวารสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปีปัจจุบัน และยังมีข้อมูลจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

Link :: http://link.springer.com/ 


Web of Science

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

Link :: http://webofknowledge.com/WOS 


American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Link :: http://pubs.acs.org/ 


Academic Search Complete

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

Link :: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h 


Computers & Applied Sciences Complete

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่

Link :: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih 


Education Research Complete

เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

Link :: http://search.ebscohost.com/login.aspx?%20authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=ehh 


H.W. Wilson (12 Subjects)

เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science

Link :: http://search.ebscohost.com/login.aspx?%20authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost%20&defaultdb=asf,aft,bai,eft,gft,hft,lft,llf,ofm,rgm,ssf 


Emerald Management (EM92)

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ์ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการ (Management) , บริหารธุรกิจ (Business Administration) และวิทยาการสารสนเทศ (Information Science) รวมทั้ง สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

Link :: http://www.emeraldinsight.com/ 


ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน

Link :: http://www.sciencedirect.com/ 


Communication & Mass Media Complete

เป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ CMMC ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด, อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

Link :: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ufh 


Access Engineering

ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมเนื้อหา วิชาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงฉบับเต็ม ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ มากกว่า 10 สาขาประกอบด้วยหนังสือหลักจากสำนักพิมพ์หนังสือ McGraw-Hill มากกว่า 600 รายการ

Link :: http://accessengineeringlibrary.com/ 


Gale Resources

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านสารานุกรมและแหล่งอ้างอิง เฉพาะสำหรับการวิจัยในสาขาต่าง ๆ เช่น ครอบคลุมทั้ง สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และธุรกิจ Hospitality, Tourism and LeisureCollection,Gale Virtual Reference Library,Academic OneFile,NewsVault,Business Insights: Global,The Economist Historical Archive,The Financial Times Historical Archive,The Times Digital Archive

Link :: http://www.galesites.com/menu/thrmutsb 


ฐานข้อมูล ThaiLIS is Thailand Library Integrated System

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน การดำเนินการในปัจจุบันได้ดำเนินการ migrate ข้อมูลจากระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดอบรมการใช้งาน การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้กับสมาชิกใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป

Link :: http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php 


ฐานข้อมูล Thai National Research Repository

TNRR เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ต่างๆ ภายในประเทศ โดยให้บริการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย ปัจจุบันมีหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการข้อมูลในการสืบค้น อย่างไรก็ตามในการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัย กับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

Link :: http://www.tnrr.in.th/2558/?page=index 


ฐานข้อมูล Digital Research Information Center

เป็นคลังความรู้ทางด้านวิทยานิพนธ์/วิจัยของไทยที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยมีศูนย์สารสนเทศการวิจัยดิจิทัล (DRIC: Digital Research Information Center) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เชื่อมโยงฐานวิทยานิพนธ์ไทย (TDC: Thai Digital Collection) เข้ากับเครือข่ายฐานข้อมูลคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ผลการค้นจะได้เนื้อหาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็ม รวมทั้งให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้องนักวิจัย ทุนวิจัยเพิ่มเติมด้วย การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์นี้ จะนำไปสู่ภาพรวมของงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และนำผลของการวิจัยไปแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศ

Link :: http://www.dric.nrct.go.th/landing.php 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book สาขาวิชา ต่าง ๆ แบบ Online และ Offline ให้บริการ ยืม/คืน หนังสือผ่านเครือข่าย ให้บริการ ในรูปแบบ Application on the Windows , Available on the App Store , Application on the Android

Link :: http://ebook.rmutsb.ac.th/ilovelib/home.php? 


ระบบสารสนเทศ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (INTRANET)

ระบบสารสนเทศ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (INTRANET) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ INTRANET เป็นระบบที่ใช้สำหรับภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้กับ เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ระบบนี้จะให้บริการกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น

Link :: http://172.16.193.5/rmutsb_book/ 


 3888 ครั้ง