คณะกรรมการประจำสำนัก

กรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     
 

ดร.เอกชัย เนาวนิช
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ

นายสุทิน เกษตรรัตนชัย
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา ศรีเพ็ชราพร
กรรมการ
นางสาวสุดารัตน์ ศรีมา
กรรมการ
นายยอดชาย สิงห์สถิตย์สุข
กรรมการ
นายกฤษดา แสงสนิท
กรรมการ
นางสาวชวัญใจ พุ่มแย้ม
เลขานุการ
นายสิทธิชัย บุญสนิท
ผู้ช่วยเลขานุการ
 

 2355 ครั้ง