วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ภายใต้
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง

 

พันธกิจ1953 ครั้ง