มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 22เดือนเมษายน ประจำปีพ.ศ. 2560

มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ

            เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 อาจารย์อาคม  สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้   กิจกรรม : การมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการงานห้องสมุดและงานการศึกษาด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา  2559       พร้อมด้วยอาจารย์วาฤทธิ์  กันแก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิทยบริการ โดยจัดให้มีพิธีมอบรางเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักศึกษา และบุคลากรที่มีความใฝ่รู้ รักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลสุดยอดนักอ่านประเภทนักศึกษา

1.นายสุภาพ  กลิ่นผึ้ง            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

2.นางสาวทิพวรรณ ใหญ่ท้วม    เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร     หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

3.นายณภัทร วรรณธนาสิน      คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

4.นางสาวไปรยา ทองอ่อน       คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ            หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

5.นายสุวุฒิพจน์ สุขประเสริฐ    คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

6.นายนฤพนธ์  พุ่มพวง          คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

7.นางสาวนพมาศ  พรมอาสา   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

รางวัลสุดยอดนักอ่านประเภทบุคลากร

นางสาวชานิดา ไกรสมเลิศ       เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร    

รางวัลสุดยอดผู้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

1. นางสาวนันทวัน  สิทธิฑูล     คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ            ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

2. นายฐิติ  สร้อยระย้า           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     ประจำศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจอหมายข่าว

 

ภาพ : จุรีพร/สมัย ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการงานห้องสมุด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ185 ครั้ง