จัดทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 20เดือนมีนาคม ประจำปีพ.ศ. 2560

การทดสอบสมรรถนะด้าน IT

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะทั้ง 6 คณะ จัดทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งเป็น 7 สมรรถนะดังนี้

สมรรถนะที่ 1 การจัดการ เชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สมรรถนะที่ 2 การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สมรรถนะที่ 3 การใช้งานระบบปฏิบัติการ

สมรรถนะที่ 4 การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ

สมรรถนะที่ 5 การใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ

สมรรถนะที่ 6 ทักษะในการใช้งานโปรแกรมสานักงาน

สมรรถนะที่ 7 การใช้งานเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ, ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  ทดสอบสมรรถนะด้าน ITมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 232 ครั้ง