อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 19 เดือนมีนาคม ประจ าปีพ.ศ. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) 

      อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ การเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดทำเนื้อหาประกอบการสอนบทเรียนออนไลน์ ที่มี โครงสร้าง เนื้อหา และวิธีการที่เหมาะสมกับการศึกษา และสามารถเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและ เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการกระตุ้นการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บุุรินทร์ นรินทร์ รองผู้อ านวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากรบรรยาย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วย ตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ, ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 286 ครั้ง