พิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 1/2558

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม ประจำปีพ.ศ. 2559

 

พิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 1/2558

          อาจารย์อาคม สงเคราะห์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม : การมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการงานห้องสมุดและงานการศึกษาด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 25559 ณ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

สุดยอดนักอ่านดีเยี่ยม ประเภทนักศึกษา

นางสาววนัญญา  เชยหอม    คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นางสาวจิรันดา ธีระโพธิ์       คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นางสาวอรวรรณ คำมา         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

นางสาววรรณิภา  ดีคำ         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สุดยอดนักอ่านดีเยี่ยม ประเภทบุคลากร

 

นางสาวดวงหทัย  สิงห์คะ       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สุดยอดนักอ่านหนังสือภาษาไทยดีเยี่ยม ประเภทนักศึกษา

นายวีรวิชญ์  ประสิทธิ์ภัทรชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นางสาวอภิชญา  พรรณกลิ่น  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปัญญา แสงทอง            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายบรรจง  เปรมจิต             คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

สุดยอดนักอ่านหนังสือภาษาไทยดีเยี่ยม ประเภทบุคลากร

นางวรพรรณ  จันเที่ยง         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สุดยอดนักอ่านหนังสือภาษาต่างประเทศดีเยี่ยม ประเภทนักศึกษา

นางสาวทัศนีย์  บำรุงรัฐ        คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวชัญญานุช ชมนิ่ม      คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกัญญาณัฐ ดียิ่ง        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกรียงไกร  พัตรานนท์    คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สุดยอดนักอ่านหนังสือภาษาต่างประเทศดีเยี่ยม ประเภทบุคลากร

นางสาวศุภากร  เอี่ยมอำพร  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สุดยอดผู้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองดีเยี่ยม ประเภทนักศึกษา

นายกฤษดา  เรืองฉ่าง           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

นางสาวกนกวรรณ ยวงลำใย  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นายวีระวงค์  มะลิแย้ม            คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นายณัฐพงศ์  บุญเจริญสุขพิศาล         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ:สมัย,

ข่าว :  จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ217 ครั้ง