Email: arit@rmutsb.ac.th

ปิดม่าน KM Rmut+2
          ปิดฉากลงแล้วสำหรับการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษา  และสถาบันบัณฑิคพัฒนศิลป์  เรื่อง  "การบูรณาการการตัดการความรู้สู่ชุมชมและประชาคมอาเซียน"  ครั้งที่ 1/2557  (Integration  of knowledge  Management  for Community  and  AC)   เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  ที่ผ่านมา  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธาน  ทั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  ดังนี้


529 ครั้ง