หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
 
จดหมายข่าว newsletter[ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 22 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติงาน

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง]
ประชุมกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2559

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย (Ontology Workshop)

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 54 ครั้ง]
ประชุมทบทวนเพื่อการจัดทำทำแบบสอบถาม ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 22 ครั้ง]
ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 35 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 33rd WUNCA

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 23 ครั้ง]
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ทางไกลถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 64 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการบริการวิชาการ เปิดติวภาค ก

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 39 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมปรับปรุงเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 41 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 25 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 74 ครั้ง]
การผลิตสื่อวิดีทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 62 ครั้ง]
การสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 62 ครั้ง]
ทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 87 ครั้ง]
เอกสารดาวน์โหลด [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
แบบฟอร์มหนังสือราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]

more detail
แบบสำรวจข้อมูลหน่วยงาน    [จำนวนเข้าชม 1072 ครั้ง]
แบบฟอร์มคำนวนภาระงาน    [จำนวนเข้าชม 1064 ครั้ง]
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)    [จำนวนเข้าชม 851 ครั้ง]
แบบรายงานเหตุการณ์ประจำวัน    [จำนวนเข้าชม 801 ครั้ง]
แบบการระบุความเสี่ยง    [จำนวนเข้าชม 684 ครั้ง]


ประชาสัมพันธ์ [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556    [จำนวนเข้าชม 770 ครั้ง]
แบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    [จำนวนเข้าชม 824 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเลือกชมหนังสือในงานออกร้านหนังสือ    [จำนวนเข้าชม 822 ครั้ง]
คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2555    [จำนวนเข้าชม 723 ครั้ง]
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ประจำปีการศึกษา 2554    [จำนวนเข้าชม 1026 ครั้ง]แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (EDUCA2014)

more detail
สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 57 สวส. โดยนายสุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการ เข้ารับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี
more detail
ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3

more detail
ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุุ่น 3 วันที่ 27มิ.ย. 57

more detail
ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2

more detail


ข่าวภายในมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศอื่นๆ
     
แนะนำสำนักวิทยบริการ


สำหรับนักศึกษาใหม่
 
 
ผลการดำเนินงาน
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิต
เอกสารประกอบการตรวจประเมินความมั่นคงและปลอดภัยระบบสารสนเทศ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้งานบน Tablet

 
ARIT E-book [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 2561
รายละเอียด
แผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2/2558 [จำนวนการเข้าชม 147 ครั้ง]
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนกลยุทธสำนักวิทยบริการ ฯ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( SOP )
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ ฯ
รายงานสรุปความเรียบร้อย
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี
แผนการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (KPI)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลการดำเนินงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯปฏิทินกิจกรรม สวส.
Banner Link
สำนักข่าวอื่นๆ
สรุปสถิติตั้งแต่วันที่ 01-12-2553
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 122488 Unique views
จำนวนหน้าที่เปิด 132212 Pageviews

สรุปสถิติในวันที่ 24-08-2559
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 0 Unique views
จำนวนหน้าที่เปิด 0 Pageviews  

 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.