หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
 
จดหมายข่าว newsletter[ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 25 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง]
จัดทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 78 ครั้ง]
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 21 ครั้ง]
ประชุมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 20 ครั้ง]
จัดทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 30 ครั้ง]
ประชุมพิจารณาเนื้อหาเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 47 ครั้ง]
รางวัลชูเกียรติ กิจกกรม 5ส + 3

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 48 ครั้ง]
รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 43 ครั้ง]
รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 39 ครั้ง]
ทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 43 ครั้ง]
หารือแนวทางในการจัดหาทรัพยากรเข้าห้องสมุด

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 32 ครั้ง]
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 36 ครั้ง]
ประชุมทบทวน SOP, KPI

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 29 ครั้ง]
KM RMUT + 2 ครั้งที่ 10

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 31 ครั้ง]
เอกสารดาวน์โหลด [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
แบบฟอร์มหนังสือราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 353 ครั้ง]

more detail
โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    [จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง]
แบบฟอร์มการจัดทำตารางเวร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง]
แบบฟอร์มรายงานมติที่ประชุม    [จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง]
แบบสำรวจข้อมูลหน่วยงาน    [จำนวนเข้าชม 1152 ครั้ง]
แบบฟอร์มคำนวนภาระงาน    [จำนวนเข้าชม 1142 ครั้ง]


ประชาสัมพันธ์ [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556    [จำนวนเข้าชม 849 ครั้ง]
แบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    [จำนวนเข้าชม 892 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเลือกชมหนังสือในงานออกร้านหนังสือ    [จำนวนเข้าชม 894 ครั้ง]
คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2555    [จำนวนเข้าชม 792 ครั้ง]
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ประจำปีการศึกษา 2554    [จำนวนเข้าชม 1092 ครั้ง]แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (EDUCA2014)

more detail
สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 57 สวส. โดยนายสุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการ เข้ารับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี
more detail
ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3

more detail
ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุุ่น 3 วันที่ 27มิ.ย. 57

more detail
ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2

more detail


ข่าวภายในมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศอื่นๆ
     
แนะนำสำนักวิทยบริการ


สำหรับนักศึกษาใหม่
 
 
ผลการดำเนินงาน
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิต
เอกสารประกอบการตรวจประเมินความมั่นคงและปลอดภัยระบบสารสนเทศ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้งานบน Tablet

 
ARIT E-book [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 2561
รายละเอียด
แผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2/2558 [จำนวนการเข้าชม 201 ครั้ง]
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนกลยุทธสำนักวิทยบริการ ฯ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( SOP )
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ ฯ
รายงานสรุปความเรียบร้อย
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี
แผนการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (KPI)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลการดำเนินงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯปฏิทินกิจกรรม สวส.
Banner Link
สำนักข่าวอื่นๆ
สรุปสถิติตั้งแต่วันที่ 01-12-2553
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 122488 Unique views
จำนวนหน้าที่เปิด 132212 Pageviews

สรุปสถิติในวันที่ 27-04-2560
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 0 Unique views
จำนวนหน้าที่เปิด 0 Pageviews  

 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.