หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > ARIT E-book > Detail ...
แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สวส

เนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • ส่วนที่ 1 บทนำ 
  • ประวัติความเป็นมา
  • ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

 • ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดแผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สวส. 
  • ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557-2560 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวส. พ.ศ. 2558-2561 ( ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 • ส่วนที่ 3  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สวส. 
  • งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สวส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • แผนการจัดกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สวส.

 •  เอกสารฉบับเต็ม   |  


Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.