หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > ARIT E-book > Detail ...
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 2561 (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 60)

เนื้อหาภายในประกอบด้วย

  • บทสรุปผู้บริหาร 

  • ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมา 
    • สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและโครงการที่สาคัญภายใต้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ 2557 - พ.ศ. 2560ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

  • ส่วนที่ 2 นโยบายการบริหาร สวส. พ.ศ. 2558-2561  

  • ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของ สวส.

  • ส่วนที่ 4 โครงการสำคัญเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวส. พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 


  • กรอบวงเงินงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวส. พ.ศ. 2558-2561 

 


  •  เอกสารฉบับเต็ม   |  


Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.