หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > งานบริหารทั่วไป > Detail ...
จรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลากรสายสนับสนุน
 
เนื่อหาประกอบด้วย

  • สารจากอธิการบดี
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
  • แนวทางสำหรับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • หนังสือทัณฑ์บน

 เอกสารฉบับเต็ม  |  Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.