รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ฐานข้อมูล ABI/INFROM Complete
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อรวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากว่า 60,00 บริษัทและสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรมสาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็มให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน"
ฐานข้อมูล H.W. Wilson (12 Subjects)
เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology,Art,Business,Education,General Science,Humanities,Library adnd Information Science,Social Sciences,Law,General Interest,Biological & Agricultural Science
ฐานข้อมูล IEEE / IET Electronic Library (IEL)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE) และ The Institution of Engineeringand Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบัน การศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา
มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน
ฐานข้อมูล SpringerLink - Journal
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสาร ฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน
ฐานข้อมูล Web of Science
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึงที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ 2001- ปัจจุบัน
ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสาร ทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจาก วารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูล ฉบับจริง (Full Text) และรูปภาพ (image) ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 1996
ฐานข้อมูล Education Research Complete
เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุม การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมด มากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และ รวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และ งานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย
ฐานข้อมูล Academic Search Complete
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ
ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนา ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จากรายการ ทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
ฐานข้อมูล ScienceDirect
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering , Life Sciences , Health Sciences,Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 1995
ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92)
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ
ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
เป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ CMMC ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด, อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน การดำเนินการในปัจจุบันได้ดำเนินการ migrate ข้อมูลจากระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดอบรมการใช้งาน การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้กับสมาชิกใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป
ฐานข้อมูล Thai National Research Repository
TNRR เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ต่างๆ ภายในประเทศ โดยให้บริการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย ปัจจุบันมีหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการข้อมูลในการสืบค้น อย่างไรก็ตามในการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัย กับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
ฐานข้อมูล Digital Research Information Center
เป็นคลังความรู้ทางด้านวิทยานิพนธ์/วิจัยของไทยที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยมีศูนย์สารสนเทศการวิจัยดิจิทัล (DRIC: Digital Research Information Center) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เชื่อมโยงฐานวิทยานิพนธ์ไทย (TDC: Thai Digital Collection) เข้ากับเครือข่ายฐานข้อมูลคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ผลการค้นจะได้เนื้อหาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็ม รวมทั้งให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้องนักวิจัย ทุนวิจัยเพิ่มเติมด้วย การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์นี้ จะนำไปสู่ภาพรวมของงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และนำผลของการวิจัยไปแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศ