หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 266 ครั้ง]

more detail
โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    [จำนวนเข้าชม 256 ครั้ง]
แบบฟอร์มการจัดทำตารางเวร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [จำนวนเข้าชม 248 ครั้ง]
แบบฟอร์มรายงานมติที่ประชุม    [จำนวนเข้าชม 240 ครั้ง]
แบบสำรวจข้อมูลหน่วยงาน    [จำนวนเข้าชม 248 ครั้ง]
แบบฟอร์มคำนวนภาระงาน    [จำนวนเข้าชม 253 ครั้ง]
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)    [จำนวนเข้าชม 232 ครั้ง]
แบบรายงานเหตุการณ์ประจำวัน    [จำนวนเข้าชม 227 ครั้ง]
แบบการระบุความเสี่ยง    [จำนวนเข้าชม 237 ครั้ง]
แบบฟอร์มคำเสนอขอครุภัณฑ์ปี 57    [จำนวนเข้าชม 216 ครั้ง]
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์    [จำนวนเข้าชม 217 ครั้ง]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555    [จำนวนเข้าชม 219 ครั้ง]
บันทึกการเล่าเรื่อง (story telling)    [จำนวนเข้าชม 227 ครั้ง]
แบบฟอร์มหลักฐานการเข้าลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ    [จำนวนเข้าชม 219 ครั้ง]
แบบฟอร์มหนังสือราชการภายในหน่วยงาน    [จำนวนเข้าชม 226 ครั้ง]
แบบฟอร์มตามข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ    [จำนวนเข้าชม 221 ครั้ง]
แบบประเมินผลการบริหารหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555    [จำนวนเข้าชม 221 ครั้ง]
รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอานวย ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน    [จำนวนเข้าชม 219 ครั้ง]
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน    [จำนวนเข้าชม 217 ครั้ง]
แบบติดตามการนำความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม ไปใช้ประโยชน์    [จำนวนเข้าชม 219 ครั้ง]
แบบฟอร์มงานวิจัย    [จำนวนเข้าชม 224 ครั้ง]
แบบฟอร์มเสนอของบประมาณมหาวิทยาลัยฯ    [จำนวนเข้าชม 234 ครั้ง]
แบบฟอร์มกำหนดภาระงาน    [จำนวนเข้าชม 222 ครั้ง]
การบริหารความเสี่ยง    [จำนวนเข้าชม 226 ครั้ง]
แบบสรุปรายงานการเดินทางไปราชการ    [จำนวนเข้าชม 221 ครั้ง]
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง    [จำนวนเข้าชม 224 ครั้ง]
แบบฟอร์มประเมินต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย    [จำนวนเข้าชม 226 ครั้ง] 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.