หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 46  เดือนสิงหาคม ประจำปีพ.ศ. 2559

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งมีการนำเสนอองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานเพื่อคัดเลือกเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 237 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ซึ่งมีหน่วยงานได้รับรางวัล ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เรื่อง การจัดทำแผนการสอน เทคนิคการสอนและการออกข้อสอบ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้นำเสนอ อาจารย์มณฑิตา พูดสงคราม

2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม เรื่อง ระบบพี่เลี้ยงในการทำผลงานวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและการตีพิมพ์ โดยคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้นำเสนอ รศ.อำนวยพศ ทองคำ

3. การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน เรื่อง แนวทางการจัดการสินเชื่อวิสาหกิจชุมชน โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้นำเสนออาจารย์กนกพร ภาคีฉาย

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เรื่องการพัฒนาแบบฝึกการอ่านร้อยกรองเป็นทำนอง (เพลงเรือ)        โดยคณะศิลปศาสตร์ ผู้นำเสนอ อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร

5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครน.ศ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้นำเสนอ นางสาวเสาวลักษณ์ คีรีวงศ์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : ทรงวุฒิ   ข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความรู้,  KMRUS, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.