หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน > Detail ...
การประกันคุณภาพภายใน

 

:: คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ::

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2561

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP) ประจำปีการศึกษา 2560

แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

:รายงานติดตามผลการดำเนินการตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561


:: คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ::

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2560

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา พ.ศ.2559

คู่มือกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

:: ผลการดำเนินงาน ::

:: รายงานผลมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) 

:: รายงานติดตามผลการดำเนินการตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560


:: คู่มือประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 ::

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2558

คู่มือเกณฑ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา พ.ศ.2558

คู่มือระบบกิจกรรม 5ส.+3
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คู่มือการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
     

:: ผลการดำเนินงาน ::Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.