หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > การจัดการความรู้หน่วยงาน > Detail ...
รายงานการจัดการความรู้

 

รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
หัวข้อการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติที่ดี
1. งานบริหารทั่วไป ร่วมกับ งานห้องสมุด
             เรื่อง การจัดหาวัสดุ หนังสือ วารสาร ตำราเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการต่ออายุสมาชิกวารสาร (คู่มือ)
 
2. งานการศึกษาทางไกล ร่วมกับ งานผลิตสื่อ
             เรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล (คู่มือ)
 
3. งานการศึกษาทางไกล ร่วมกับ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
             เรื่อง แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์ (คู่มือ)
ได้รับคัดเลือก
4. งานศึกษาด้วยตนเอง
             เรื่อง การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์
 
5. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
             เรื่อง ระบบตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 

 

รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
หัวข้อการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติที่ดี
1. งานบริหารทั่วไป
             เรื่อง การบริหารเอกสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับคัดเลือก
2. งานห้องสมุด
             เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศบนโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib
 
3. งานการศึกษาด้วยตนเอง
             เรื่อง การนำโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์(pGina) มาใช้ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
4. งานผลิตสื่อ
             เรื่อง การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกส์
ได้รับคัดเลือก
5. งานการศึกษาทางไกล
             เรื่อง เทคนิคการเผยแพร่ผ่าน Youtube
 
6. งานวิศวกรรม
             เรื่อง การให้บริการ eduroam
 
7. งานบริการสารสนเทศ
             เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินผลความคิดเห็นหรือความพึงพอใจงานบริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
ได้รับคัดเลือก
8. งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
             เรื่อง การให้บริการการซ่อมบำรุงและให้บริการระยะไกล
ได้รับคัดเลือก

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.