หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ แนะนาการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2558

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 52 เดือนสิงหาคม ประจำ ปีพ.ศ. 2558

โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ แนะนำการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2558

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ จัดโครงการอบรมนักศึกษาใหม่ แนะนำการใช้บริการสานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีการสาธิตการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรของห้องสมุด, ฐานข้อมูลออนไลน์, งานการศึกษาด้วยตนเอง, โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์, การใช้งาน Google Apps for Education และบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 17 สิงหาคม 2558

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพกิจกรรม

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.