หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 4 (MIS RMUTSB 4th)

  จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 20 เดือนเมษายน ประจำปีพ.ศ. 2558

โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 4 (MIS RMUTSB 4th)

            อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 4 (MIS RMUTSB 4 th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ในการจัดโครงการครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย ให้มีวิสัยทัศน์และสามารถนำความรู้มาประยุกต์สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้ และสร้างเครือข่ายบุคลากรทางด้านสารสนเทศโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาสารสนเทศให้มีมาตรฐานและเป้าหมายเดียวกัน เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
     
 
         โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 4 (MIS RMUTSB 4 th) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1พฤษภาคม 2558 ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. สุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจากคุณอิทธิเชษฐ์ วิสัยทัศนะกูล จากบริษัท โกอิ้งเจ๊ส จำกัด เป็นวิทยาการบรรยายหลักสูตร การสร้างรายงานอัจฉริยะภายในหน่วยงาน ด้วย Business Intelligence และคุณกษิติ พันถนอม กรรมการบริหารบริษัท City Hubs Corporation จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร พัฒนาบุคลากร มทรส. สู่ความเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ: อภิสิทธิ/จุรีพร  จัดทำ : จุรีพร
 
       
 
 
 

Tags : โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส., MIS RMUTSB 4th, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  Business Intelligence,  มืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.