หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( SOP ) > Detail ...
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • งานวิศวกรรม
SOP 300-6-01 การตรวจสอบระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

SOP 300-6-02 การขอใช้อินเตอร์เน็ต

SOP 300-6-03 การขอใช้ e-mail มหาวิทยาลัย

SOP 300-6-04 การจัดทำแผนป้องกันสถานการณ์ความไม่แน่นอน

SOP 300-6-05 การพัฒนาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

SOP 300-6-06 การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

SOP 300-6-07 การตรวจสอบเนื้อหาในระบบเครือข่าย

SOP 300-6-08 การตรวจสอบความปลอดภัยระบบเครือข่าย

SOP 300-6-09 การขอใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์

SOP 300-6-10 การขอใช้โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย

SOP 300-6-11 การสำรองข้อมูลระบบ

SOP 300-6-12 งานขอพื้นที่เว็บไซต์

  • งานบริการสารสนเทศ
SOP 300-7-01 การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ

SOP 300-7-02 การดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

SOP 300-7-03 การวิเคราะห์และประเมินผลระบบสารสนเทศ

SOP 300-7-04 งานฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ

SOP 300-7-05 การนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

 


  • งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
SOP 300-8-01 งานซ่อมคอมพิวเตอร์

SOP 300-8-02 งานซ่อมระบบเครือข่าย

SOP 300-8-03 การพัฒนาระบบเครือข่าย

SOP 300-8-04 งานจัดทำทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

SOP 300-8-05 งานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

SOP 300-8-06 งานบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

 

 

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.