หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( SOP ) > Detail ...
งานบริหารทั่วไป
  • งานบริหารทั่วไป
SOP 300-1-01 การรับหนังสือของหน่วยงาน

SOP 300-1-02 การส่งหนังสือของหน่วยงาน

SOP 300-1-03 การจัดทำหนังสือ

SOP 300-1-04 การทำลายหนังสือ

SOP 300-1-05 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

SOP 300-1-06 การลงบันทึกแฟ้มประวัติบุคลากร

SOP 300-1-07 การประเมินและส่งผลการประเมินบุคลากร

SOP 300-1-08 การจัดทำคำเสนอของบประมาณ

SOP 300-1-09 การจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

SOP 300-1-10 การขออนุมัติและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

SOP 300-1-11 การควบคุมและตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์

SOP 300-1-12 การจัดโครงการ

SOP 300-1-13 การจัดทำเอกสารเดินทางไปราชการ/การศึกษาดูงาน

SOP 300-1-14 งานการประชุม

SOP 300-1-15 งานดำเนินการและติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

SOP 300-1-16 การจัดการความรู้ (KM)

SOP 300-1-17 การบริหารความเสี่ยง บริหารการเปลี่ยนแปลงและควบคุมภายใน

SOP 300-1-18 งานระบบกิจกรรม 5ส

SOP 300-1-19 การประกันคุณภาพการศึกษา

SOP 300-1-20 รายงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 


Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.