งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology

ประชาสัมพันธ์

บุคลากร

นายจตุพร ระเวงจิตร์
หัวหน้างานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนฤทธิ์ แสงเปี่ยม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายบุรินท์ สุภีวี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายศรัณย์พงษ์ ศรีพูน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์