งานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
เข้าร่วมโครงการทำบุญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมเปิด ศูนย์พัฒนาวิชาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      | 17 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์สุพรรณบุรี | 15 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สุพรรณบุรี | 52 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สุพรรณบุรี       | 61 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยการทำงานที่สำคัญ  | 76 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : สร้างหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ eBook (pdf) รองรับระบบสารสนเทศที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign | 75 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น | 75 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมเรื่องเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word | 78 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 93 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 73 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | 85 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | 145 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 119 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | 136 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 121 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สุพรรณบุรี | 153 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ร่วมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ปราชญ์ แผ่นดิน ถิ่นเมืองกาญจน์” | 163 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมร่วมใจทำบุญใส่บาตร ถวายพระราชกุศล ศูนย์สุพรรณบุรี | 169 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 | 179 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 397 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว