ข่าวทั้งหมด
เข้าร่วมโครงการทำบุญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมเปิด ศูนย์พัฒนาวิชาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      | 17 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ศูนย์นนทบุรี | 23 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์สุพรรณบุรี | 15 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ตรวจสอบความพร้อม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 | 32 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 | 37 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รายงานสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 27 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รายงานสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 24 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สุพรรณบุรี | 51 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
งานการเงินและพัสดุ | 35 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
งานสารบรรณและธุรการ | 81 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 68 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สุพรรณบุรี       | 61 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์นนทบุรี | 68 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 63 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Banner ด้วย Web application | 66 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Template PowerPoint ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบของเว็บไซต์ Canva | 63 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปีการศึกษา 2563 “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 12” | 54 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 70 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2564 | 68 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการเขียนบรรณานุกรรม และการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 60 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว