มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

               เมื่อวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์วาสุกรี เป็นตัวแทนมอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นางสาวมณฑาทิพย์  เดือนสุกแสง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยมี นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล, นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย, เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA และนางสาววนิดา ขันธเนตร, นางสาวกชชพัศ บัวลอย, นางสายพิณ เข็มปัญญา บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : สำนักวิทยบริการฯ  จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก68 ครั้ง