มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สุพรรณบุรี      

มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สุพรรณบุรี      

                   เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2564 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี เป็นผู้แทนมอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ นาสมปอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็น การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยมีนางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล, นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย, นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA และนางสาววนิดา ขันธเนตร, นางสาวกชชพัศ บัวลอย, นางสายพิณ เข็มปัญญา ตำแหน่งบรรณารักษ์เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ณัฐวัฒน์  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการ  เรียบเรียง : สำนักวิทยบริการ  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์61 ครั้ง