มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

            เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564  นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ บรรณารักษ์ หัวหน้างานวิทยบริการ เป็นผู้แทนมอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1) นางสาวปัชฌา​ ตรีมงคล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) นางสาวบุญญานันท์ หอมละม้าย สำนักงานตรวจสอบภายใน และ 3) นางสาวพิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์ สำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยมีนางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล, นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย, นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA และนางสาววนิดา ขันธเนตร, นางสาวกชชพัศ บัวลอย นางสายพิณ เข็มปัญญา ตำแหน่งบรรณารักษ์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการ  เรียบเรียง : สำนักวิทยบริการ  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์64 ครั้ง